Eastern Syriac :ܡܲܚܵܦܘܼܪܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܳܦܽܘܪܬܳܐ
Eastern phonetic :ma ḥa: ' pu:r ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a carpet ; plural : ܡܲܚܵܦܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ;
French :un tapis ; pluriel : ܡܲܚܵܦܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ;
Dialect :NENA

Cf. ܡܲܗܦܘܼܪ

Rhétoré , this word is of Kurdish origin ; Akkadian : nakbusu

Rhétoré , mot d'origine kurde ; akkadien : nakbusu