Eastern Syriac :ܦܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܳܬ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :pa:th ' wa: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܦܲܐܬ݂ܵܐ : 1) faces / facets (?) ; 2) the cheeks ;
French :pluriel de ܦܲܐܬ݂ܵܐ : 1) des visages , des faces / des facettes (?) / des côtés (?) / des aspects (?) ; 2) les joues ;
Dialect :NENA

Cf. ܦܲܐܬܘܵܬ݂ܹ̈ܐ

See also : ܐܸܕܸܘܹ̈ܐ

Rhétoré

Rhétoré