Eastern Syriac :ܣܲܒ݂̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܰܒ݂̈ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :sa wa: ' wa: tha:
Category :noun
[Human being]
English :plural of ܣܵܒ݂ܵܐ : the ancestors , the old-timers ;
French :pluriel de ܣܵܒ݂ܵܐ : les ancêtres , les aïeux , les anciens ;
Dialect :NENA