Eastern Syriac :ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܶܗܪ̈ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :nih ra: ' wa: tha:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :plural of ܢܸܗܪܵܐ / ܢܲܗܪܵܐ : rivers ;
French :pluriel de ܢܸܗܪܵܐ / ܢܲܗܪܵܐ : les fleuves ;
Dialect :NENA

Cf. ܢܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܣܘܼܣܲܝ ܢܲܗܵܪܐ, ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ

Rhétoré

Rhétoré