Eastern Syriac :ܩܵܪܸ̈ܟܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܳܪ̈ܶܟܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qa: ri ' ka: tha:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :plural of ܩܵܪܸܟ݂ܲܐ : ravens ;
French :pluriel de ܩܵܪܸܟ݂ܲܐ : des corbeaux ;
Dialect :NENA

Cf. ܩܪܲܩܣܵܐ

See also : ܢܲܥܒ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré