Eastern Syriac :ܡܣܲܒܲܒ ܗܵܝ ܕ
Western Syriac :ܡܣܰܒܰܒ ܗܳܝ ܕ
Eastern phonetic :m ' sa bab ' hé d
Category :other
English :because of , on account of ; Rhétoré : ܡܣܲܒܲܒ ܗܵܝ ܕܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܬܵܠܝܼ ܟܪܝܼܒ ܠܝܼ ܡܸܢܘܿܟ݂ : because of what you said to me I was angry with you ;
French :à cause de ce que ; Rhétoré : ܡܣܲܒܲܒ ܗܵܝ ܕܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܬܵܠܝܼ ܟܪܝܼܒ ܠܝܼ ܡܸܢܘܿܟ݂ : à cause de ce que tu m'as dit j'ai été fâché contre toi ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܗܵܝ ܕ, ܒܗܵܝ ܕ, ܣܵܒܵܒ

Rhétoré

Rhétoré