Eastern Syriac :ܡܲܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ma ia: ' ni: tha:
Category :adjective
[Science → Natural sciences]
Dialect :NENA, Al Qosh

ܡܝܼܵܢܵܢܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré