Eastern Syriac :ܫܡܵ̈ܗܹܐ ܡܸܢܝܵܢ̈ܝܹܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ
Western Syriac :ܫܡܳ̈ܗܶܐ ܡܶܢܝܳܢ̈ܝܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ
Eastern phonetic :' šma: hé min ' nia: né ' pši: ṭi:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :cardinal numbers ;
French :les nombres cardinaux ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܫܡܵܐ, ܫܘܼܡܵܗܵܐ, ܫܸܡܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܦܫܝܼܛܵܐ

See also : ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܸܢܝܵܢܝܼ̈ܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ, ܫܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré