Eastern Syriac :ܡܝܼܠܝܘܿܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܺܝܠܝܽܘܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :mi: ' liu né
Category :noun
[Numbers]
English :plural of ܡܝܼܠܝܘܿܢ : millions ;
French :pluriel de ܡܝܼܠܝܘܿܢ : des millions ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

See also : ܬܪܸܠܝܘܿܢ

Rhétoré

Rhétoré