Eastern Syriac :ܫܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܡܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܛܰܟ݂ܣܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' šma: min ' nia: na: ṭaḥ sa: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an ordinal number ;
French :un nombre ordinal ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܫܡܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ, ܛܟ݂ܵܣܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܛܲܟ݂ܣܝܼܣ, ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܸܢܝܵܢܝܼ̈ܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܹ̈ܐ