Eastern Syriac :ܩܘܿܛܝܼܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܛܺܝܳܐ
Eastern phonetic :qu ' ṭi: ia:
Category :noun
English :1) Rhétoré : a box ; ܩܘܿܛܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܘܼܬ : a snuff-box ; 2) Lishani : ܩܘܼܛܝܼܵܐ : yeast cheese ;
French :1) Rhétoré : une boîte ; ܩܘܿܛܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܘܼܬ : une tabatière , une boîte de tabac à priser ; 2) Lishani : ܩܘܼܛܝܼܵܐ : du fromage de lait caillé ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh