Eastern Syriac :ܙܥܵܦܵܐ
Western Syriac :ܙܥܳܦܳܐ
Root :ܙܥܦ
Eastern phonetic :z ' a: pa:
Category :verb
English :1) to push , to push back / to push aside / to push out / to push away , to repel (?) / to drive back (?) , to repulse (?) , to shove (?) / to shove out of the way (?) ; Rhétoré ; with the infinitive used as actual present the object pronoun takes up the form of ܐܸܠܝܼ / ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܐܸܠܵܟ݂ / ܐܸܠܹܗ / ܐܸܠܵܗܿ / ܐܸܠܲܢ / ܐܸܠܘܿܟ݂ܘ ou ܐܸܠܘܿܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܠܲܝ ; ܒܸܙܥܵܦܵܐ݇ܝܠܹܗ ܐܸܠܲܝ : he is pushing them ; Rhétoré ; ܗܵܘ ܕܸܟܥܵܒܸܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܟܸܡܵܥܸܦ ܠܹܗ ܡܸܢ ܓܹܒܹܗ ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܛܵܠܹܗ : the one who was ill-treating his companion pushed him aside and said to him ; ܕܹܝܟ݂ ܐܝܼܬ ܒܲܝ ܕܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼ ܡܕܘܼܟܬ݂ܲܝ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܙܥܝܼܦܹ̈ܐ ܠܚܵܕ݇ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܕܟܠ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܪܝܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : how could they move were they not pushed by a giant and all-powerful one like our Lord God ? / how could they move from their place if they were not pushed by a gigantic and all-mighty / almighty like our Lord God ? ; Rhétoré ; ܘܐܵܗܘܼ ܒܗܵܕܲܟ݂ ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬ݂ܵܐ ܟܸܡܙܵܥܸܦ ܠܲܝ ܡܕܲܫܲܢܬܵܐ ܕܗܸܠ ܐܸܕܝܘܼܡ ܒܸܪܚܵܫܵܐ݇ ܝܠܲܝ : and He pushed them with such a strength from the start that, as of today, they are still moving / he gave them such an impetus from the beginning that they are still on the move today ; 2) see also ܕܵܚܹܐ / ܙܵܥܹܦ / ܙܲܝܸܥ / ܚܲܪܙܸܦ / ܛܵܪܹܐ : Bailis Shamun : to propel , to drive / to push / to move ; 3) transitive ; see also ܕܵܚܹܐ / ܚܵܒܹܨ / ܬܵܟܹܣ / ܙܵܥܹܦ / ܚܲܪܙܸܦ / ܟܲܪܦܸܫ : to shove , to push along / to push roughly , to thrust , to put in a rough / careless / hasty manner , to stick / to cram / to insert ;
French :1) pousser , repousser , écarter ; Rhétoré ; avec l'infinitif employé comme présent actuel le pronom complément prend la forme ܐܸܠܝܼ / ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܐܸܠܵܟ݂ / ܐܸܠܹܗ / ܐܸܠܵܗܿ / ܐܸܠܲܢ / ܐܸܠܘܿܟ݂ܘ ou ܐܸܠܘܿܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܠܲܝ ; ܒܸܙܥܵܦܵܐ݇ܝܠܹܗ ܐܸܠܲܝ : il les pousse ; Rhétoré ; ܗܵܘ ܕܸܟܥܵܒܸܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܟܸܡܵܥܸܦ ܠܹܗ ܡܸܢ ܓܹܒܹܗ ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܛܵܠܹܗ : celui qui faisait injure à son compagnon le repoussa d'à côté de lui et lui dit ; ܕܹܝܟ݂ ܐܝܼܬ ܒܲܝ ܕܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼ ܡܕܘܼܟܬ݂ܲܝ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܙܥܝܼܦܹ̈ܐ ܠܚܵܕ݇ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܕܟܠ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܪܝܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : comment pourraient-elles bouger de place si elles n'étaient pas poussées par un géant et un tout-puissant tel que / comme le Seigneur Dieu ? , comment pourraient-elles se mouvoir ... ; Rhétoré ; ܘܐܵܗܘܼ ܒܗܵܕܲܟ݂ ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬ݂ܵܐ ܟܸܡܙܵܥܸܦ ܠܲܝ ܡܕܲܫܲܢܬܵܐ ܕܗܸܠ ܐܸܕܝܘܼܡ ܒܸܪܚܵܫܵܐ݇ ܝܠܲܝ : et lui, il les a poussé avec tant de force dès le principe, que jusqu'à ce jour elles sont encore en marche ; et il les a impulsé avec une telle force dès le début / départ / commencement qu'encore aujourd'hui elle sont en mouvement ; et il leur a communiqué une telle impulsion / énergie au départ qu'elles sont encore en train de se mouvoir à ce jour ; 2) voir aussi ܕܵܚܹܐ / ܙܵܥܹܦ / ܙܲܝܸܥ / ܚܲܪܙܸܦ / ܛܵܪܹܐ : propulser , faire avancer / impulser , conduire / pousser ; 3) transitif ; voir aussi ܕܵܚܹܐ / ܚܵܒܹܨ / ܬܵܟܹܣ / ܙܵܥܹܦ / ܚܲܪܙܸܦ / ܟܲܪܦܸܫ : pousser , bousculer , fourrer / presser / enfoncer / insérer , mettre en vitesse un mouchoir dans la poche ... / flanquer / ficher sens familier ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܙܥܦ, ܙܵܥܹܦ, ܡܙܝܼܥܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܕܵܚܹܐ, ܚܲܪܙܸܦ, ܛܵܪܹܐ, ܛܪܵܝܵܐ, ܡܲܓ̰ܘܸܓ̰, ܕܵܚܹܐ, ܕܚܵܝܵܐ, ܚܲܪܙܸܦ, ܚܲܪܙܘܼܦܹܐ, ܟܲܪܦܸܫ, ܟܲܪܦܘܼܫܹܐ, ܬܵܟܹܣ, ܬܟ݂ܵܣܵܐ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Bailis Shamun, Other