Eastern Syriac :ܡܲܚܘܿܒܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܽܘܒܶܐ
Root :ܚܒܒ
Eastern phonetic :ma ' ḥu bi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to love , to be in love with ; Rhétoré ; ܡܲܚܒܸܢ (masculine) : I love , I am in love with ; Rhétoré ; ܡܘܼܚܸܒ ܠܝܼ : I loved , I was in love with ;
French :aimer ; Rhétoré ; ܡܲܚܒܸܢ : j'aime , je suis amoureux de ; Rhétoré ; ܡܘܼܚܸܒ ܠܝܼ : j'ai aimé , j'aimais , j'étais amoureux de ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܒܒ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܚܲܒܸܒ݂, ܐܲܚܸܒ݂, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܚܘܼܒܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܒܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܬܐܵ, ܚܲܒܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܒܘܼܟ݂, ܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܵܐ

Variants : ܡܲܚܘܼܒܒܹܐ