Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗܰܬ݂ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ
Eastern phonetic :' kri: hat miṣ ' é ta: u šu: ' la: ma:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a verb cripple on the second and third root ;
French :verbe infirme à la deuxième et troisième radicale ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܡܸܠܵܬ݂̈ܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܵܬ݂ܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ ܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ