Eastern Syriac :ܒܝܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܝܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' bia: tha:
Category :verb
[Transport]
English :to dwell , to remain , to stay / to live (?) , to be stationed ; Rhétoré : ܒܘܼܬ݂ܘܼ ܒܵܐܢ ܬܲܟ݂ܡܲܠ̈ܝܵܬ݂ܵܐ : stay in those thoughts ;
French :demeurer , habiter , faire station ; Rhétoré : ܒܘܼܬ݂ܘܼ ܒܵܐܢ ܬܲܟ݂ܡܲܠ̈ܝܵܬ݂ܵܐ : demeurez dans ces pensées ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܝܼܵܐ, ܒܲܝܬܵܐ, ܒܲܝܬܘܼܢܵܐ, ܒܲܝܬ݂ܵܐ, ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܒܘܿܬ݂ܹܐ, ܒܲܝܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré