Eastern Syriac :ܗܘܼܝܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :' hu: ia:
Category :adjective
English :past participle of ܗܘܵܝܵܐ : been , existed , born ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : at that very time was born Moses ;
French :participe passé de ܗܘܵܝܵܐ : été , existé , né ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : en ce même temps naquit Moïse , c'est à ce moment-là que naquit Moïse ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܸܘܝܵܢܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré