Eastern Syriac :ܡܲܕܡܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܕܡܽܘܝܶܐ
Root :ܕܡܐ
Eastern phonetic :mad ' mu: yi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :to cause to look like ;
French :faire ressembler ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܡܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܵܐ, ܕܡܵܐ, ܡܲܕܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܕܡܝܵܢܵܐ, ܡܕܵܡܹܐ, ܡܲܕܡܹܐ, ܕܵܡܹܐ, ܡܕܲܡܘܿܝܹܐ, ܕܡܵܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré