Eastern Syriac :ܡܲܚܛܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܛܽܘܝܶܐ
Root :ܚܛܐ
Eastern phonetic :maḥ ' ṭu: yi:
Category :verb
[Religion]
English :to cause to sin ;
French :faire pécher ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܛܐ, ܚܛܵܐ, ܚܸܛܝܵܢܵܐ, ܚܛܝܼܬܵܐ, ܚܛܝܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܚܲܛܵܝܵܐ, ܚܲܛܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܲܛܵܝܬܵܐ, ܚܛܵܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré