Eastern Syriac :ܒܲܚܵܪܵܐ
Western Syriac :ܒܰܚܳܪܳܐ
Root :ܒܚܪ
Eastern phonetic :ba ' ḥa: ra:
Western phonetic :ba ' ḥo: ro:
Category :noun
[Professions]
English :1) a scrutinizer ; 2) a researcher ;
French :1) un examinateur / quelqu'un qui scrute attentivement ; 2) un chercheur ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܵܚܪܵܐ