Eastern Syriac :ܡܚܲܡܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܡܚܰܡܽܘܝܶܐ
Eastern phonetic :(m) ḥa ' mu: yi:
Category :verb
[City → Hotel]
English :to receive as a guest , to look after , to protect / to shelter (?) / be a patron of (?) ;
French :recevoir comme hôte , protéger / s'occuper de / prendre sous son aile (?) / aider (?) / patronner (?) ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܚܵܡܹܐ ܩܵܕܡ, ܚܵܡܹܐ, ܡܚܵܡܹܐ

Rhétoré ; this word is of Arabic origin

Rhétoré ; mot d'origine arabe