Eastern Syriac :ܡܲܚܹܗܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܶܗܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :ma ḥi: ' hia: na:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
Dialect :Al Qosh

ܡܲܚܝܵܢܵܐ

Rhétoré ; Al Qosh vernacular

Rhétoré ; Al Qosh vernaculaire