Eastern Syriac :ܗ݇ܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܗ݇ܺܝܒ݂ܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :' i: wa:
Category :adjective
English :past participle masculine singular of ܝܲܗܒ݂ܵܐ : given ; feminine : ܗ݇ܝܼܒ݂ܬܵܐ ;
French :participe passé masculin singulier de ܝܲܗܒ݂ܵܐ : donné ; féminin : ܗ݇ܝܼܒ݂ܬܵܐ : donnée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ, ܝܗܲܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܘܿܠܵܐ, ܒܝܼܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܝܼܗ݇ܒܵܠܵܐ

Variants : ܗ݇ܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܟ݂ܬܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܬܵܐ

In some places they say for the past participle ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ / feminine ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܬܵܐ ; in Salmas : ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܟ݂ܬܵܐ

Dans certains endroit on dit au participe passé ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ / féminin ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܬܵܐ ; à Salmas : ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܟ݂ܬܵܐ