Eastern Syriac :ܫܲܥܘܼܬ݂ܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܰܥܽܘܬ݂ܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ša: u:th ' na: ia:
Category :adjective
[Colors]
English :yellowish ;
French :jaunâtre ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܫܥܘܼܬ݂ܵܐ, ܫܵܥܘܿܬ݂ܬܵܐ, ܫܵܥܘܿܬ݂ܵܐ