Eastern Syriac :ܡܲܠܘܼܚܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܰܠܽܘܚܢܳܝܳܐ
Root :ܡܠܚ
Eastern phonetic :ma lu:ḥ ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Rivers]
English :brackish ;
French :saumâtre ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܠܚ, ܡܸܠܚܵܢܵܐ, ܡܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܡܠܘܼܚܹܐ, ܡܸܠܚܵܢܵܐ, ܡܸܠܚܵܐ, ܡܲܠܘܿܟ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré