Eastern Syriac :ܟܵܬܸܒ
Western Syriac :ܟܳܬܶܒ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :' ka: tib
Category :noun
[Professions]
English :a secretary ; Rhétoré ; ܒܵܫ ܟܵܬܒ : Secretary in chief , Chief Secretary ;
French :un secrétaire ; Rhétoré ; ܒܵܫ ܟܵܬܒ : secrétaire en chef ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܬ݂ܵܝܼܒ݂ܵܬ݂ܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂

See also : ܒܵܫ, ܐܸܣܩܲܪܝܵܪܵܐ, ܡܝܼܪܙܵܐ, ܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ