Eastern Syriac :ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܨܘܿܨܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܟ݂ܒ݂ܳܐ ܨܽܘܨܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' ko:ḥ wa: ṣu ' ṣia: na:
Category :adjective
[Moral life → Conscience]
English :1) guilty ; 2) planet-guilty ;
French :1) coupable , responsable ; 2) désigné coupable par les astres (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ

See also : ܓܘܼܢܵܗܟܵܪ, ܟܵܐܸܡ, ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ, ܚܲܛܵܝܵܐ, ܟܵܕ݂ܪܵܐ, ܡܘܼܡܬܵܢܵܐ, ܡܲܣܟܠܵܢܵܐ, ܡܲܪܓܙܵܢܵܐ, ܙܲܠܵܡܵܐ

Lishani

Lishani