Eastern Syriac :ܒܵܟܹܪ
Western Syriac :ܒܳܟܶܪ
Eastern phonetic :' ba: kir
Category :adverb
[Time]
English :Lishani : never ;
French :Lishani : ne jamais ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ̮ܟܘܼܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ, ܗܸܠ ܐܲܒܲܕ