Eastern Syriac :ܡܐܵܟ݂ܵܐ ܘܐ݇ܙܵܠܹܗ
Western Syriac :ܡܐܳܟ݂ܳܐ ܘܐ݇ܙܳܠܶܗ
Eastern phonetic :' ma: ḥa: u ' za: lé
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :from here and there , and so on (?) / and so forth (?) / and so on and so forth (?) ;
French :à partir d'ici et après , et ainsi de suite (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡ, ܡܐܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܟ݂ܵܐ, ܡܬܵܡܵܐ ܘܐ݇ܙܵܠܹܗ

Rhétoré

Rhétoré