Eastern Syriac :ܡܗܵܘ ܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܡܗܳܘ ܪܶܫܳܐ
Eastern phonetic :mho: ' ri: ša:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :from over there ;
French :de là-bas , en provenance de là-bas ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܹܫܵܐ, ܠܗܵܘ ܪܹܫܵܐ

Rhétoré

Rhétoré