Eastern Syriac :ܡܗܵܘ ܓܹܒܵܐ
Western Syriac :ܡܗܳܘ ܓܶܒܳܐ
Eastern phonetic :m ' ho: ' gi: ba:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :from that side / from that way , in that respect (?) ;
French :de ce côté-là , à cet égard (?) / à ce sujet (?) / en ce domaine (?) / sur ce plan-là (?) / en la matière (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡ, ܓܹܒܵܐ, ܓܹܢ݇ܒܵܐ, ܓܲܒܵܐ, ܡܓ̰ܹܒ, ܐܸܟ݂ܵܐ ܓ̰ܹܒ, ܐܵܗܵܐ ܓܹܒܵ ܕ, ܡܸܢ ܓܹܒܵܐ ܕ, ܓܲܒܵܐ, ܠܗܵܘ ܓܹܒܵܐ, ܡܟܹܠܹܗ ܓܹܒܵܐ

Rhétoré

Rhétoré