Eastern Syriac :ܬܵܠܹܗ
Western Syriac :ܬܳܠܶܗ
Eastern phonetic :' ta: li:h
[Humanities → Language]
English :for him , to him / towards him , in his regard / regarding him ; ܦܩܘܿܕ݂ ܠܗ ܬܵܠܹܗ / ܦܩܘܿܕ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ : command it to him , give him the order to do it , order it to him ; ܡܫܵܕ݂ܪܹܗ ܬܵܠܹܗ ܐܸܠܹܗ : send it to him ; Rhétoré ; ܗܵܘ ܕܸܟܥܵܒܸܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܟܸܡܵܥܸܦ ܠܹܗ ܡܸܢ ܓܹܒܹܗ ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܛܵܠܹܗ : the one who was ill-treating his companion pushed him aside and said to him ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : and he remained / stayed as a refugee in the land of Madian where two sons were born to him ;
French :lui / pour lui , envers lui , vis-à-vis de lui , à son égard ; ܦܩܘܿܕ݂ ܠܗ ܬܵܠܹܗ / ܦܩܘܿܕ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ : commande-le lui , ordonne-le lui , donne-lui en l'ordre ; ܡܫܵܕ݂ܪܹܗ ܬܵܠܹܗ ܐܸܠܹܗ : envoie-le lui / adresse-le lui / expédie-le lui ; Rhétoré ; ܗܵܘ ܕܸܟܥܵܒܸܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܟܸܡܵܥܸܦ ܠܹܗ ܡܸܢ ܓܹܒܹܗ ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܛܵܠܹܗ : celui qui faisait injure à son compagnon le repoussa d'à côté de lui et lui dit ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : et il resta / demeura comme réfugié dans la terre / au pays de Madian où deux fils lui naquirent ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܬܵܠܝܼ, ܬܵܠܘܿܟ݂, ܬܵܠܵܟ݂, ܬܵܠܵܗܿ, ܬܵܠܲܢ, ܬܵܠܵܘܟ݂ܘܼ, ܬܵܠܲܝ, ܬܵܐ

See also : ܦܩܵܕܵܐ

Rhétoré : § 501 indirect object rendered by a pronoun

Rhétoré : § 501 complément indirect exprimé par un pronom