Eastern Syriac :ܫܩܠ
Western Syriac :ܫܩܠ
Category :root
[Transport]
English :to take , to remove ;
French :prendre , retirer / enlever / déménager / déplacer / mouvoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :šaqel  שקל «to take, remove» «prendre, déplacer»

Derived words : ܡܲܫܩܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܫܩܸܠ, ܡܲܫܩܠܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܐ, ܡܫܲܩܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܢܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܢܵܐ, ܡܫܲܩܲܠܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܩܠܵܢܵܐ, ܫܘܼܩܵܠܵܐ, ܫܵܩܘܿܠܵܐ, ܫܩܘܼܠܬܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܵܩܹܠ, ܫܵܩܸܠ, ܫܵܩܹܠ ܡܵܘܡܝܼܬܵܐ, ܫܩܵܠ ܣܵܡܵܐ, ܫܩܵܠ ܩܵܠܵܐ, ܫܸܩܠܵܐ, ܫܩܵܠܵܐ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܵܩܸܠܦܝܼܟܪܵܐ, ܫܩܵܠܬܵܐ, ܫܲܪܝܼܟܵܢܵܐ