Eastern Syriac :ܣܸܪܛܵܐ ܕܫܲܘܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܶܪܛܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' sir ta:d šo: ' iu: tha:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :the equator ;
French :l'équateur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܫܲܘܝܘܼܬܵܐ

See also : ܫܲܘܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܣܸܪܬܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ

Lishani

Lishani

Source : Other