Eastern Syriac :ܣܵܟ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܳܟ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܣܟ
Eastern phonetic :sa: ḥa: ' nu: tha:
Category :noun
[Measures]
English :1) all ; 2) inclusion , all-inclusiveness (?) ; 3) college ;
French :1) la totalité ; 2) l'inclusion , la globalité (?) ; 3) l'université ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܟ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂, ܣܵܟܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ