Eastern Syriac :ܡܟܲܗܢܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :m kah na: ' nu: ta:
Category :noun
[Moral life → Duty]
English :consecration , hallowing / dedication ;
French :la consécration , la dédicace , le dévouement (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܗܢ, ܟܵܗܢܵܐ

See also : ܢܛܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܕܵܫܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin