Eastern Syriac :ܚܵܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ
Western Syriac :ܚܳܕ݇ ܡܶܢܕܺܝ
Eastern phonetic :' ḥa: min di:
Category :noun
[Measures]
English :something / anything ; Rhétoré ; ܡܵܐ ܟܚܵܫܒ݂ܸܬ : ܒܸܕ ܒܵܪܹܐ ܚܵܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܐܵܕ݂ܝܼ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ : what do you think ? : will something ever come out of this Brikha ? / will this Brikha ever amount to anything ? ; Rhétoré ; ܒܲܕܲܡ ܐܵܟ݂ܵܐ ܡܒܘܼܝܸܢܵܗܿ ܕܦܘܼܪܬܘܿ ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܚܵܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܒܠܸܒܹܗ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܙܥ݇ܘܿܪܵܐ : it thus became apparent / obvious / clear that Purto had in his heart something against little Brikha , therefore it became blatant that Purto was harbouring ill-feelings towards little Brikha ;
French :quelque chose ; Rhétoré ; ܡܵܐ ܟܚܵܫܒ݂ܸܬ : ܒܸܕ ܒܵܪܹܐ ܚܵܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܐܵܕ݂ܝܼ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ : que penses-tu ? : sortira-t-il quelque chose de ce Brikha ? ; Rhétoré ; ܒܲܕܲܡ ܐܵܟ݂ܵܐ ܡܒܘܼܝܸܢܵܗܿ ܕܦܘܼܪܬܘܿ ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܚܵܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܒܠܸܒܹܗ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܙܥ݇ܘܿܪܵܐ : c'est alors qu'ici il devint évident / apparent que Pourto avait dans le cœur quelque chose contre le petit Brikha , c'est ainsi qu'il apparut évident que Pourto avait de l'inimitié / une dent contre le petit Brikha / alors, à l'évidence Pourto en avait après le petit Brikha ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܸܢܕܝܼ, ܚܲܕ݇