Eastern Syriac :ܨܵܘܠܐ݇ܟܵܪܵܐ
Western Syriac :ܨܳܘܠܐ݇ܟܳܪܳܐ
Root :ܨܵܘܠܵܐ
Eastern phonetic :' ṣo:l ' ka: ra:
Category :noun
Dialect :Eastern Syriac

ܐܸܫܟܵܦܵܐ

this word is of Kurdish origin ; Akkadian ēpiš šēni/ aškāpu : a shoe-maker / a cobbler ; mešēnu / mašennu : a shoe / a sandal ; šênu : to put on shoes / to be shod (?)

mot d'origine kurde ; akkadien ēpiš šēni/ aškāpu : un cordonnier ; mešēnu / mašennu : une chaussure ; šênu : mettre des chaussures / être chaussé (?)