Eastern Syriac :ܡܸܠܓܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܓܳܐ
Root :ܡܠܓ
Eastern phonetic :' mil ga:
Category :noun
[Animals]
English :1) down / fluff / hair / weber ; 2) soft feathers / down ;
French :1) les poils / le duvet ; 2) les petites plumes / le duvet ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܓ, ܡܠܝܼܓܵܐ, ܡܵܠܸܓ

See also : ܟܵܘܣܵܐ, ܩܵܘܨܬܵܐ, ܦܸܪܛܵܐ

Lishani

Lishani