Eastern Syriac :ܓܘܼܠܠܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܓܽܘܠܠܳܐ ܕܐܺܝܣܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' gu:l la: di: ' sa:r ta:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a gunshot ;
French :un coup de feu , une fusillade ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܸܐܦܬܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ

See also : ܟ̰ܵܪܦܵܪܬܵܐ

Source : Other