Eastern Syriac :ܡܵܐܢܸ̈ܐ ܕܡܲܢܗܲܪܬܵܐ ܫܸܡܥܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬ݂ܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܳܐܢܶ̈ܐ ܕܡܰܢܗܰܪܬܳܐ ܫܶܡܥܳܝܶ̈ܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢܶ̈ܐ
Root :ܢܗܪ
Category :noun
English :Audio-visual aids
Dialect :Eastern Syriac