Eastern Syriac :ܣܵܦܣܵܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܣܳܦܣܳܪܽܘܬܳܐ
Root :ܣܦܣܪ
Eastern phonetic :sa:p sa: ' ru: ta:
Category :noun
English :Eastern Syriac Vernacular : bartering ; ܡܸܢ ܣܵܦܣܵܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܫܵܝܘܿܦܵܐ : from bartering to coins ;
French :soureth oriental : le troc , l'échange ; ܡܸܢ ܣܵܦܣܵܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܫܵܝܘܿܦܵܐ : depuis le troc jusqu' aux pièces de monnaie / jusqu'à l'usage des pièces de monnaie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܦܣܪ, ܣܘܼܦܣܵܪܘܼܬܵܐ, ܣܲܦܣܵܪܵܐ