Eastern Syriac :ܡܠܟ
Western Syriac :ܡܠܟ
Category :root
[Human → Speech]
English :1) to reign , to rule ; 2) to threaten ;
French :1) régner , faire la loi , régir / être maître ; 2) menacer ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܚܡ, ܢܡܪ, ܥܙܙ, ܓܵܙܹܡ

Derived words : ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ, ܡܲܠܘܼܟܹܐ, ܡܵܠܹܟ, ܡܲܠܸܟ݂, ܡܠܵܟܵܐ, ܡܲܡܠܘܼܟܹܐ, ܡܲܡܠܸܟ, ܡܸܬܬܲܡܠܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Other