Eastern Syriac :ܣܲܠܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܣܰܠܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :sa ' lu: ra:
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :a river fish / a freshwater fish ;
French :un poisson d'eau douce / de rivière ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܵܪܩܵܐ, ܐܲܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܗܸܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܙܠܲܒܪܝܵܐ, ܢܘܼܢܵܐ, ܣܩܪܘܣ, ܩܘܼܦܕܵܐ, ܩܲܪܩܝܼܛܵܪܘܿܢ, ܫܒܘܛܐ, ܚܲܪܣܵܢܵܐ

Akkadian : nūn apsê

akkadien : nūn apsê