Eastern Syriac :ܢܵܪܩܵܐ
Western Syriac :ܢܳܪܩܳܐ
Eastern phonetic :' na:r qa:
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :an electric eel / also ܢܵܪܩܵܐ ܒܲܪܵܩܵܐ ;
French :une anguille électrique / aussi ܢܵܪܩܵܐ ܒܲܪܵܩܵܐ ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܢܵܐܪܩܵܝ, ܢܵܪܩܵܐ ܒܲܪܵܩܵܐ, ܢܵܪܩܵܐ ܕܝܲܡܵܐ

See also : ܐܲܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܗܸܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܙܠܲܒܪܝܵܐ, ܢܵܪܩܵܐ ܕܝܲܡܵܐ, ܢܵܐܪܩܵܝ

From the Greek νάρκη

du grec νάρκη

Source : Sokoloff

Origin : Greek