Eastern Syriac :ܗܸܓܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܗܶܓܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :hi ' gia: na:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a syllable ; ܣܲܓܝܼ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ / ܣܲܓܝܼܐܲܬ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ : polysyllabic ;
French :une syllabe ; ܣܲܓܝܼ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ / ܣܲܓܝܼܐܲܬ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ : polysyllabique , polysyllabic ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܣܘܼܠܵܒܵܣܵܐ

Source : Oraham