Eastern Syriac :ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܸܠܝܼܩܲܛܪܘܿܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܐܶܠܺܝܩܰܛܪܽܘܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :i ' gar ta: i li: qaṭ ru ' né ta:
Category :noun
[Humanities]
English :an email / an e-mail ;
French :un courrier électronique , un courriel ;
Dialect :Eastern Syriac, Western Syriac

Cf. ܐܸܓܲܪܬܵܐ

See also : ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ ܐܸܠܝܼܩܲܛܪܘܿܢܵܝܵܐ

Source : Maclean