Eastern Syriac :ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ
Western Syriac :ܡܰܕܥܶܟ݂ܳܢܳܐ ܕܫܽܘܩܳܦܳܐ
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :mad i ' ḥa: na:d šu: ' qa: pa:
Category :noun
[Industry]
English :a shock absorber ;
French :un amortisseur , un absorbeur de choc / un compensateur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܕܵܥܸܟ݂, ܕܥܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ

Source : Maclean