Eastern Syriac :ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܡܰܕܥܶܟ݂ܳܢܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :mad i ' ḥa:n ta:d ' nu: ra:
Category :noun
[Industry]
English :a fire extinguisher ;
French :un extincteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܕܵܥܸܟ݂, ܕܥܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Maclean