Eastern Syriac :ܒܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܳܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ba: wa:
Category :noun
[Human → Body]
English := ܒܹܒܸܠܬܵܐ : the pupil of an eye ;
French := ܒܹܒܸܠܬܵܐ : la pupille de l'œil ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܵܒ݂ܬܵܐ

Source : Maclean