Eastern Syriac :ܦܫܝܼܛܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ
Root :ܝܫܛ
Eastern phonetic :pši: ' ṭu: ta:
Category :noun
[Moral life]
English :1) simplicity ; 2) naivete / naivety ; 3) prose ;
French :1) la simplicité ; 2) la naïveté ; 3) la prose ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܫܛ, ܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬ, ܦܫܝܼܛܘܼܬܵܐ, ܦܫܝܼܛܵܐ, ܦܵܫܲܛܬܵܐ, ܦܸܫܛܵܢܵܐ, ܦܵܫܘܿܛܹܐ, ܝܲܫܛܵܐ, ܪܝܼܫܐ ܕܝܲܫܛܵܐ, ܡܦܵܫܸܛ, ܡܲܦܫܸܛ, ܦܫܵܛܵܐ, ܦܫܘܼܛܵܐ, ܦܫܘܼܛܬܵܐ, ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܸܢܝܵܢܝܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ, ܦܫܝܼܛܵܐ

See also : ܒܪܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܲܡܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܢܵܫܝܼܘܼܬܵܐ, ܫܚܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܗܵܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun